RODO - polityka ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, klienci (oraz przyszli klienci) Kancelarii Doradztwa Podatkowego „LEGIS”

 

 Uprzejmie informuję, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych… (zwane dalej RODO).

 W związku z powyższym, jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, mam obowiązek poinformować o zasadach na jakich są one przetwarzane w mojej Kancelarii.

Wykonując ten obowiązek informuję, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego „LEGIS” Janusz Stajnowski, 59-220 Legnica ul. Kaczawska 32,  

2.      Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

a) na zasadach ogólnych w celu:

Ø  wykonania postanowień umowy o prowadzenie ksiąg podatkowych, tj. ewidencjonowania operacji gospodarczych w prowadzonych elektronicznie urządzeniach księgowych,

Ø  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Ø  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Kancelarii w celu:

Ø  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3.      Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o prowadzenie ksiąg podatkowych lub ewidencji przychodów, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych co do okresu przechowywania zapisów ksiąg podatkowych i rachunkowych

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kancelarii „LEGIS”

4.      Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Prawa wymienione w punktach a) do e) można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Administratorem w formie:

- pisemnej na adres 59-220 Legnica ul. Kaczawska 32, 

- poczty elektronicznej przesłanej na adres j.stajnowski@kancelarialegis.pl  

- lub telefonicznej na numer telefonu komórkowego 605375224

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt f) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

5.      Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia.  

6.      Kancelaria Doradztwa Podatkowego „LEGIS” zapewnia wymagany poziom ochrony Państwa danych osobowych i przetwarza je w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny  z prawem.

7.      Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na gruncie RODO proszę kierować na adres:  j.stajnowski@kancelarialegis.pl