Oferta

Kancelaria Doradztwa Podatkowego "LEGIS" specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych, gospodarczych i finansowych związanych z rozpoczęciem i rejestracją działalności gospodarczej, wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania, a także pomocą i doradztwem w pozyskiwaniu funduszy na cele działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych oraz optymalizacją zobowiązań podatkowych. W ramach powyższych działań świadczone są następujące usługi:

- udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, wyjaśnień i porad oraz sporządzanie opinii z zakresu ich obowiązków podatkowych,

- reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej jak również występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych,

- wykonywanie audytu w sprawach z zakresu obowiązków: podatkowych, z rachunkowości, finansowych, dewizowych, sprawozdawczych,

- sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych,

- sporządzanie wniosków, pism procesowych, podań i środków odwoławczych w sprawach podatkowych,

- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

- doradztwo w sprawach organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą np. w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,

- świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych zobowiązań publicznoprawnych.

W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego Kancelaria realizuje następujące usługi:

- rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych,

- analiza zawieranych umów z punktu widzenia skutków podatkowych,

- interpretacja zaistniałych zdarzeń gospodarczych w aspekcie prawa podatkowego,

- przygotowywanie projektów umów i optymalnych rozwiązań przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych,

- pomoc we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych.

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego (oferta w odpowiedzi na zapytanie klienta) lub na zasadzie stałej współpracy (umowa o stałe doradztwo podatkowe). W zależności od charakteru problemu i oczekiwań Klientów usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie:

- pisemnych opinii podatkowych,

- adnotacji przesyłanych drogą elektroniczną,

- konsultacji telefonicznych,

- spotkań konsultacyjnych.