Kancelaria
>
Certyfikaty zawodowe

Doradcą podatkowym może zostać tylko osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- będąca nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym postępowaniem dająca rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

- posiadająca wyższe wykształcenie,

- która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,

- została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Poniżej przedstawiam do wglądu stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków i uzyskanie przez właściciela Kancelarii „LEGIS” Janusza J. Stajnowskiego uprawnień do wykonywania certyfikowanego zawodu doradcy podatkowego.